• S7 Style – RA03S7 Style – RA03
 • GTI Style – RA34GTI Style – RA34
 • Golf R Style – RA46Golf R Style – RA46
 • S5 Style – RA57S5 Style – RA57
 • S5 Style – RA56S5 Style – RA56
 • 2020 Golf R Style – RA662020 Golf R Style – RA66
 • 2020 Golf R Style – RA682020 Golf R Style – RA68
 • Performance Style – RT11Performance Style – RT11
 • Performance Style – RT12Performance Style – RT12
 • Turbine Style – RT03Turbine Style – RT03
 • UberTurbine Style – RT16UberTurbine Style – RT16
 • UberTurbine Style – RT17UberTurbine Style – RT17
 • Autobiography Style – RL06Autobiography Style – RL06
 • Autobiography Style – RL07Autobiography Style – RL07
 • Sport Style – RL11Sport Style – RL11
 • Sport Style – RL14Sport Style – RL14
 • Velar Style – RL16Velar Style – RL16
 • Velar Style – RL17Velar Style – RL17
 • Velar Style – RL19Velar Style – RL19