• Hellcat Style – F046Hellcat Style – F046
  • LT 1500 Style – F033LT 1500 Style – F033
  • Blazer-SS Style – F178Blazer-SS Style – F178
  • High Country Style – F287High Country Style – F287
  • Premier Style – F207Premier Style – F207
  • SLE Style – F198SLE Style – F198
  • Yukon Style – F203Yukon Style – F203
  • Autobiography Style – RL09Autobiography Style – RL09
  • Velar Style – RL19Velar Style – RL19