• Turbo 4S Style – RP26Turbo 4S Style – RP26
  • Turbo 4S Style – RP27Turbo 4S Style – RP27
  • Turbo 4S Style – RP28Turbo 4S Style – RP28
  • R8 Style – RA14R8 Style – RA14
  • Sport Style – RL11Sport Style – RL11
  • Sport Style – RL12Sport Style – RL12
  • Sport Style – RL13Sport Style – RL13
  • Sport Style – RL14Sport Style – RL14